Lélekszám szempontjából a katolikusok utána reformátusok következnek. 
A hívek lelki gondozása mellett mind a három történelmi egyház papjai nagy hangsúlyt fektetnek az ifjúság nevelésére is. Az 1989-es változások után minden iskolában végeznek hitoktatást. A római katolikusok és reformátusok már saját felekezeti osztályokkal is rendelkeznek, az egykori saját gimnáziumukban, illetve kollégiumban. A volt Ferences zárdában ma a mallersdorfi nôvérek fejtik ki tevékenységüket, óvodájukban a város szegény családjainak gyerekei készülhetnek az iskolába. Karitatív tevékenységet is végeznek, sok rászorulót naponta szolgálnak ki ebéddel.
A református Diákotthon Alapítvány ökumenikus jegyében fejti ki tevékenységét. A bentlakó diákok nevelése mellett helyet kap az utcagyerekek gondozása is.

A református templom Székelyudvarhely fôterén (a mai Szabadság tér és a Márton Áron tér között) épült fel 1780-81 között, két részre osztva az egykori Piacteret: az Alsó-Piactér (egykori Batthyány tér, mai Szabadság tér) és a Felsô-Piactér (egykori Deák tér, késôbbi Gabonapiac, "Patkó", Szabadság tér, illetve a mai Márton Áron tér). 
Építtettôje Baczkamadarasi Kis Gergely (1737-1787), a református kollégium neves rektor-professzora, akinek KG monogramja a templom nyugatra nézô cserépfedelén olvasható az 1781-es évszám kíséretében. A templom tervezôje és építôje a marosvásárhelyi "fôpallér" Schmidt Pál volt. A templom alapterülete 558 m2. A templom az egykori Szent  Anna-kápolna helyére (pontosabban melléje) épült.
Az elpusztult Szent Anna-kápolna a legtöbbet vitatott középkori eredetű, egyházi épület, amely a Fôtér egyik legrégibb egyházi építkezése volt. A kápolnáról elôször 1633-ban történik említés, amikor Rákóczi György rendelete alapján számba veszik, hogy a városban milyen vallásúak vannak többségben és megállapítják, hogy a  katolikusok, s így a katolikusoknak ítélik a plébániatemplomot. Ekkor az építendô református templom helyéül a piacon romokban heverô Szent Anna-kápolna helyét jelölik ki. Az építkezésekhez felhasználják a kápolna romjait is, de a református templomot nem a helyére hanem melléje építik. 1755-ben még mindig ott vannak a kápolna romjai s alapfalai. Sôt 1777-ben is a református templom cintermének nyugati oldalán, a mai torony sarkánál. Mivel 1633 táján, a református évtizedek miatt, nem építhettek kápolnát a Szent tiszteletére, a kápolna középkori eredetű – vélekedik Léstyán Ferenc. A kápolna alapfalait feltehetôen a mostani református templom-torony sarkánál vagy az úttest alatt lehetne feltárni. Sem alaprajzát, sem építési korát nem ismerjük. Feltehetôen a reformáció utáni templomviták idején pusztult el. A XVIII. század közepén (1755) már csak mint romot emlegetik.
A templom stílusa elüt a katolikus  plebániatemplom stílusától, a homlokzati felépítése is más. Jó arányú belsô tere, fiókos dongaboltozata, a pilléreken nyugvó két oldalkarzat, ezeknek tömör, tükrös mellvédje, a pillérek párkányfejezete, a rájuk támaszkodó félköríves árkádok a klasszicizmus stílusirányzatát rögzítik. A protestáns barokk elemei: a keleti kiugró bejárati rész hajlított kontúrja, a torony-bejárat szemöldökpárkánya, az északi fejárat és az északi oldal 3 félköríves ablaka feletti kagyló- és levéldísz.
A hitviták idején a reformátusok 1560 körül elfoglalták a Szent Miklós-hegyi római katolikus templomot, melyet 1594-ig bírtak, amikor Mindszenti Benedek várkapitány elűzi a református lelkipásztort, feltehetôen Szentmihályi Jánost (1591-ben az ő neve szerepel az udvarhelyi lelkészek között). A reformátusok 1612-ben újból birtokba veszik a Szent Miklós-hegyi templomot. A felekezeti viták idején létezett egy kôalapú, régebbi református templom (fatemplom), amely 1630-1633 között épült ugyancsak a Fôtéren. Ez az a templom, amelyet Brandenburgi Katalin fejedelemasszony 1630. március 8.-án kelt utasítása szerint a város piacán építenek fel (a katolikusokkal közösen), közös költségen, a reformátusoknak. I. Rákóczi György egy delegációt küld Székelyudvarhelyre a kisebbségben maradt reformátusok új templomának átvételére. E templom körvonalai láthatók Székelyudvarhely elsô látképén (1735) is. A fejedelem parancsára 1637-ben a várban levô órát ebben a templomban szerelik föl. Mindez a hitviták végét is jelzik. A katolikusok pedig 1633-ban visszakapják a Szent Miklós-hegyen lévô régi templomukat. 1751-ben újból javítják a templomot. 1773-ban már II. József császárhoz kérvényeznek, 1775-ben pedig jelentést tesznek, pontos indoklással (1778-ban a református gyülekezet létszáma 1365 fô volt, míg a régi templom befogadóképessége csupán 420 körüli). E kis templom 1780-ig a református hitfelekezet hajlékaként szolgált. 30 év múlva már javításra szorul, majd Apafi Mihály juttatja faanyaghoz a hívôket. 1780 megérkezett az engedély az egyházi lak építésére. Ardai Sámuel lelkipásztort és Backamadarasi Kis Gergely professzort az egyházközség akkori megye-bírója, Téglási György is segíti. 1780 tavaszán lebontják a régi templomot és ásni kezdik az új alapját. A templomépítés során fô adakozó volt Daniel István báró, fôkurátor. Az 1633. évi osztozkodáskor épült református templomot 1777-ben újjéépítik, mai formájában.

A templom építését 1781-ben fejezték be. 1782-ben berendezik. Elkészül a díszes márványszószék, majd sorra a padok, a szószékkorona, az úrasztala, az orgona. Az orgona br. Daniel István fôkirálybíró adományából készült. 1783-ban vásárolják a harangokat, 1789-ben kifestik a templomot. 1862-ben bádoggal fedik be, 1874-ben szerelik fel a toronyórát. 1896-ban új úrasztala készül, javítások idopôntja: 1903-04, 1943 (lebontják a templom falához épült bolthelyiségeket). A kisebbik, 450 kg-os harang 1784-ből való, Daniel István és Gróf Mikes Anna ajándéka. A nagyobbik harang 900 kg-os (az olasz Udineból) és 1926-ból való. A református temetôkert területe 3 ha.

A Főtéren, az egykori Vármegyeháza és a református templom közötti kis park déli sarkában áll Orbán Balázs (1829-1890), a "legnagyobb székely" bronzszobra. Alkotója Hunyadi László marosvásárhelyi képzôművész, öntômester a szabadkai Antal Mihály volt. A szobrot 1995. február 4-én leplezték le.
Körkérdés
Ön szerint szükség van egy ilyen portálra?

Igen, szerintem hasznos
Semmi értelme ennek
Van már elég hasonló
Használhatatlan
Eredmények       


  Áramszünet
  • Javítási munkálatok
  • Dátum: 2014 március 7. Péntek
  • Intervallum: 8:00-15:00
  • Érintett városrészek:
    Tihadar bejárat 3
Hirdess.ro
Facebook Twitter E-mail

Partnereink:

Székelyföld info Bestdance SzabadidokalauzUdvarhelyinfoTaxi 24 Varosinfo Omnibus
moncler pas cher moncler pas cher moncler pas cher doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher piumini moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet nike tn pas cher nike tn pas cher cheap nfl jerseys supreme outlet